Highlights: WFC vs Houston

Highlights: WFC vs Houston